Wyślij uwagi: 

Twoje dane:

Uwagi:

 
 
firma

Nasza firma pragnie zaoferować Państwu następujące szkolenia:

 

I. Szkolenia okresowe w zakresie bhp:

1.Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa:

Uczestnicy: pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do powołania służby bhp, lecz na których spoczywa obowiązek wykonywania zadań tej służby.
ej
służby.

Cel: nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służby bhp.

Zakres:
-identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-organizowanie przedsięwzięć mających na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników,
-ograniczenie oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
-ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie działań profilaktycznych,
- metody szkolenia w zakresie bhp,
-metodyka pracy służby bhp.

Organizacja: szkolenie 64- godzinne, realizowane metodami wykładów, ćwiczeń i pogadanek z wykorzystaniem filmów, foliogramów, prezentacji, programów komputerowych. Uczestnicy szkolenia otrzymują skrypty oraz przepisy prawne, ćwiczenia i instrukcje oraz zestawy pytań kontrolnych na płytach CD.


2. Szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:

Uczestnicy: pracodawcy i kierujący pracownikami.

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z procesami pracy.

Zakres tematyczny:
- uregulowania prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
-aktualne metody oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego,
-zasady organizacji i kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

Organizacja szkolenia: szkolenie 16- godzinne, zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe oraz zestawy przepisów prawnych, wzory dokumentacji bhp i instrukcji na płytach CD.


3. Szkolenia dla pracowników administracyjno- biurowych:


Uczestnicy: pracownicy administracyjno- biurowi, placówek służby zdrowia, szkół, jednostek naukowo- badawczych.

Cel: aktualizacja i uzupełnienie wiadomości z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach awaryjnych.

Zakres tematyczny:
-regulacje prawne z zakresu ochrony pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian,
-zagrożenia czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi,
-problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami,
-zasady postępowania w razie wypadku i sytuacji zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy.

Organizacja: szkolenie 8 godzinne, zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń z zastosowaniem filmów, foliogramów, prezentacji, programów komputerowych. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe.

4. Szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:


Uczestnicy: osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności z zakresu przepisów bhp i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Zakres tematyczny:
-uregulowania prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
-zagrożenia związane z wykonywaną pracą
-zasady postępowania pracowników razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

Organizacja szkolenia: szkolenie 8- godzinne, zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe.

5.Szkolenia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy:


Uczestnicy: pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osoby wykonujące zadania tej służby.

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
-przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
-analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zakres tematyczny:
-identyfikacja i analiza zagrożeń zawodowych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
-organizowanie przedsięwzięć mających na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników,
-ograniczenie oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
-ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określanie działań profilaktycznych,
- metody szkolenia w zakresie bhp,
-metodyka pracy służby bhp.

Organizacja szkolenia: Szkolenie 36 godzinne, zajęcia prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń, z zastosowaniem filmów, tablic, foliogramów, programów komputerowych, prezentacji. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe oraz przepisy prawne, instrukcje, ćwiczenia oraz wzorcową dokumentację bhp na płytach CD.

II. Ponadto firma organizuje szkolenia:

1.Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy:

Uczestnicy: osoby wyznaczone przez pracodawcę do obsługi i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Zakres tematyczny:
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
- ocena zdarzenia, rozpoznanie niebezpieczeństwa i zabezpieczenie miejsca wypadku,
- ocena stanu poszkodowanego,
- reanimacja,
- zaburzenia przytomności,
- krwotoki - rodzaje, rozpoznanie,
- rany - rodzaje, zasady opatrywania,
- zatrucia,
- oparzenia, odmrożenia,
- złamania kości i uszkodzenia stawów.

Organizacja szkolenia: szkolenie 8 godzinne, zajęcia prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem fantomu i innych pomocy dydaktycznych wchodzących w skład zestawu do udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:

Uczestnicy: pracownicy techniczni i kierownicy, którzy wykonują prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, czynności kontrolno- pomiarowych oraz montażu, a także osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Cel szkolenia:
- zapoznanie z wiadomościami i umiejętnościami z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
- zapoznanie z zakresem i metodyką prac kontrolno- pomiarowych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń, sieci i instalacji,
- przygotowanie do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną.

Uczestnicy na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują świadectwo kwalifikacji w zakresie czynności kontrolno- pomiarowych, konserwacji, napraw, obsługi i montażu.


3.Szkolenie dla zespołów przeprowadzających analizę i ocenę ryzyka zawodowego:

Uczestnicy: pracownicy służby bhp, pracodawcy, kierujący pracownikami, reprezentanci pracowników.

Zakres tematyczny:
- Cel wykonywania analizy i oceny ryzyka zawodowego.
- Procedury analizy i oceny ryzyka zawodowego.
- Podstawowe definicje dotyczące ryzyka zawodowego.
- Przegląd metod oceny ryzyka.
- Etapy oceny ryzyka zawodowego.
- Wartościowanie ryzyka zawodowego.
- Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
- Wykorzystanie programów komputerowych do oceny ryzyka
zawodowego.
- Wybrane metody oceny ryzyka zawodowego – ćwiczenia.

Organizacja szkolenia: Szkolenie 20 godzinne, zajęcia prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń, z zastosowaniem filmów, tablic, foliogramów, programów komputerowych, prezentacji. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe oraz przepisy prawne, ćwiczenia i przykłady oceny ryzyka przy pracach na wybranych stanowiskach pracy - na płytach CD.

4. Szkolenie z zakresu zagrożeń przy pracy z azbestem:

Uczestnicy: pracownicy wykonujący prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania pracy w kontakcie z azbestem, w sposób bezpieczny dla pracującego i osób trzecich.

Zakres tematyczny:
-zastosowanie i właściwości azbestu,
-unormowania prawne w zakresie bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem,
-bezpieczny dla pracującego i osób trzecich sposób wykonywania pracy w kontakcie z azbestem,
-ochrona zdrowia osób narażonych na pył azbestowy,

Organizacja szkolenia: szkolenie 8-godzinne, zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń ilustrowanych foliogramami, prezentacjami i filmami.

5. Podstawy systemu HACCP:

Zakres tematyczny:
- Identyfikowanie i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.
- Określanie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń.
- Ustalanie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określanie granic tolerancji.
- Ustalanie i wprowadzanie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli.
- Ustalanie działań korygujących, jeżeli krytyczne punkty kontroli nie spełniają wymagań.
- Ustalanie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem –
- Opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

Organizacja szkolenia: Szkolenie 20 godzinne, zajęcia prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń, z zastosowaniem filmów, tablic, foliogramów, programów komputerowych, prezentacji. Uczestnicy otrzymują broszury szkoleniowe oraz przepisy prawne, ćwiczenia na płytach CD.